“พูดแบบมืออาชีพ”

31 มี.ค. 2554

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมโครงการ “การพูดในที่สาธารณะแบบมืออาชีพ” โดยมีคุณตรรกะ เทศศิริ Pitching Presentation Consultant Professional Trainer เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากอาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม