สัมภาษณ์เรื่อง “บอลโต๊ะกลม”

31 มี.ค. 2554

รายการชีวิตชีวา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สัมภาษณ์และถ่ายทำกีฬาบอลโต๊ะกลม ผลงานการวิจัยของนายธนา กิติศรีวรพันธุ์ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาการศึกษา วิชาพลศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554 ณ ลานชั้น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน