ปฏิบัติธรรม

29 มี.ค. 2554

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี ร่วมกับหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณาจารย์และนักศึกษาร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสิริวัฒนาวิสุทธ์ จังหวัดนครสวรรค์