“เยี่ยมชมสถาบัน”

29 มี.ค. 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับผู้บริหารจากไต้หวัน และสาธารณรัฐประชาชนจีนในการมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมกับหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบัน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน