เปิดอบรมโครงการ Curriculum Innovation and Part-time Learning

21 มี.ค. 2554

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมด้านการเรียนการสอนหลักสูตร “นวัตกรรมการจัดทำหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคพิเศษ (Curriculum Innovation and Part-time Learning)” แก่คณะผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนภายใต้โครงการ Technical Education Development Project ของ Ministry of Youth Affairs and Skill Development ของประเทศศรีลังกา จำนวน 15 คน โดยมี ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ ณ ห้องบงกช อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน