วันเกียรติยศ (ผู้นำนักศึกษา) ประจำปีการศึกษา 53

3 มี.ค. 2554

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่ผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 218 คน ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เนื่องใน “วันเกียรติยศ” มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2553 ตามโครงการของ สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา
ในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.จีรวัฒน์ วีรังกร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนานักศึกษานอกชั้นเรียน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมตังเองอย่างไร เมื่อไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”