ประชุมวิชาการ “วิชาศึกษาทั่วไปกับการสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก”

1 มี.ค. 2554

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับคณะอนุกรรมการการดำเนินกิจกรรมสร้างรายวิชาและจัดการเรียนการสอน ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดประชุมวิชาการเรื่อง “วิชาศึกษาทั่วไปกับการสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก” แก่คณาจารย์ในเครือข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลาง 84 สถาบัน โดยมี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา และ ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขาธิการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน