ม.ศรีปทุม ห่วงวัยรุ่น ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก

29 พ.ย. 2559

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ รับการตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงานด้านอนามัยเจริญพันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากศูนย์บริการสาธารณสุข จตุจักร กรุงเทพฯ และรับสื่อเอกสารรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธ.ค เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ตระหนักถึงอันตรายและวิธีการป้องกันโรคเอดส์ให้มากขึ้น พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างถูกต้อง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน