ม.ศรีปทุม MOU สถาบันขงจื่อ เปิดเส้นทางสายไหมทางทะเล

21 พ.ย. 2559

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน จัดพิธีลงนามการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างสถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเลกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจาก พระพรหมมังคลาจารย์ ท่านเจ้าคุณธงชัย (ธงชัย ธมฺมธโช) – ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และประธานสถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเล ได้กรุณารับนิมนต์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงนี้กับ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน – อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นแกนนำในการสร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษา ทั้งภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การจัดฝึกอบรม สัมมนาและกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ อันพึงเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้การศึกษาไทยอยู่ในลำดับชั้นแนวหน้าของอาเซียน จัดขึ้น ณ บริเวณ Exhibition Hall ชั้น ๑ อาคาร ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙