“คัดเลือกกรรมการปฏิรูปกฎหมาย”

23 ก.พ. 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ เจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่ 2 แถวนั่งจากซ้าย) ได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ.2553 ในฐานะผู้แทนคณาจารย์ประจำ ซึ่งสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยม.ศรีปทุมเป็นหนึ่งในสองของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น