คณะบัญชี SPU ป.โท-เอก จัดกิจกรรมทำดีเพื่อน้องๆ

3 พ.ย. 2559

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านหมูสี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา