โครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House)

3 พ.ย. 2559

 

อาจารย์อุปพันธ์ ทวีผล อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษา ไปทัศนศึกษา ในโครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House) ที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ได้เข้าชมและฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่ในยุคดิจิตอล” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา