แสดงความยินดี และให้โอวาทแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยน

22 ก.พ. 2554

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม แสดงความยินดี และให้โอวาทแก่ อาจารย์สุจินต์ สุขะพงษ์ ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์ และนางสาวพัชรี สุภเพียร นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปี 2554 และ นางสาวฤชุดา สุขสนวน นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติเพื่อฝึกงานด้านเทคนิค (IAESTE Thailand) ประจำปี 2554 รวมทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศที่ได้มาศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยการสนับสนุนจากวิทยาลัยนานาชาติ และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องบุษกร อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์