“การสร้างสรรค์แนวคิดและรูปแบบทางธุรกิจ”

5 ต.ค. 2559

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณพัฒนพงค์ พรหมบุตร Account Management Directtor Dai-lchi kikaku (Thailand) Co.,ltd. เป็นวิทยากร ณ ห้อง Theater ชั้น 3 อาคาร11 ม.ศรีปทุม