แบ่งปันเพื่อสังคม

16 ก.พ. 2554

เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) ร่วมกับ USR มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรม “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม รุ่นที่ 3” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรสาธารณะต่างๆ อีกทั้งเป็นการบริการวิชาการสู่สังคมอีกด้วย ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 – 2 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน