ครบรอบ 27 ปี สถาปนาคณะบัญชี มหาลัยศรีปทุม บางเขน

26 ก.ย. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบัญชีจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม ในช่วงเช้าเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี คณะบัญชี อาคาร9 ชั้น10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา และนอกจากนี้ทางคณะบัญชียังได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆในวันสถาปนาซึ่งทางคณะบัญชีได้มอบวุฒิบัตร แก่โครงการ “ศูนย์การบัญชีมืออาชีพ” ( S-PAC)โดยมีคุณดารินทร์ หยกไพศาล นายกสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพให้เกียรติเป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยลัยศรีปทุมอีกด้วย ทั้งนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 24 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนเรียนดี 6 ทุน , ทุนกิจกรรม 8 ทุน , ทุนกตัญญู 8 ทุนโดยมีผู้มอบทุนจำนวน 16 ท่านได้แก่

ทุนจากบริษัท

1. คุณพิชัย ชุณหวิชร (บริษัท  บางจากปิโตรเลียม จำกัด มหาชน)

2.คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ (บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด)

3.คุณจิรวัฒนา ทองประมูล (บริษัท อนัตตา กรีน จำกัด)

4. ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์  (บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด)

5. (ดร.สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ (บริษัท ฤทธิ์ โซลูชั่น จำกัด)

ทุนจากอาจารย์

1..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี

2.ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธ์

3.ผศ.ธาราวัน เพชรเจริ

4.อ.วิชัย ธรรมทวีธิกุล

5.อ.ชัยสรรค์ รังคะภูติ

6.อ.ชลิต ผลอินทร์หอม

ทุนจากศิษย์เก่า รุ่นพี่ ปริญญาโท

1.คุณสุรเดช เล็กแจ้ง

2.คุณสาธิต นกไม้

3.คุณณัฐธิดา สุรพันธ์

4.คุณปนัดดา แก้วมณี

5.รุ่นพี่ศิษย์เก่าภาคเสาร์-อาทิตย์

พร้อมทั้งงานเสวนากับศิษย์เก่ามืออาชีพ ที่เล่าจากตัวจริง ประสบการณ์จริง จาก นางสาวภัทรวดี ไตรปักษ์ ตำแหน่ง Assistant Vice President Accounting Fund บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และ นางสาวหนึ่งฤทัย รุ่งเรือง ตำแหน่ง พนักงานบัญชีและภาษีอากร กับ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA) บริษัท โปรแท็กซ์ แอคเคานท์  เซ็นเตอร์ จำกัด ณ อาคาร11 ชั้น14 ห้องออดิเทอร์เรียม1 อาคาร11 ชั้น14 และนอกจากนี้ในช่วงบ่ายมีการจัดการเสวนา “ทิศทางนักบัญชียุคใหม่” ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ประเด็นร้อน FinTech BlockChain พบกับ คุณผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ในงานนี้มีประเด็นสำคัญที่กล่าวถึงคือ “การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา นักบัญชีอยู่รอดได้แน่ถ้าปรับตัวและวิเคราะห์เป็น เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ อัพเดตความรู้สม่ำเสมอ แต่ต้องไม่ลืมจรรยาบรรณทางวิชาชีพ” ณห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขน