ม.ศรีปทุม เปิดการเยี่ยมชมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานพัสดุ

15 ก.ย. 2559

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานพัสดุ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี อ.เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี,ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการเทคโนโลยี ,อ.ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ คุณคณิตตกาญจน์ เวียสุวรรณ หัวหน้างานพัสดุให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมและเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง ระบบงานจัดซื้อจัดจ้างและระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและเสริมสร้างวิสัยทัศน์การทำงานพัสดุ ต่อไปนอกจากนี้ยังได้นำเยี่ยมชมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคาร11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา