เสวนา”การริเริ่มและดำเนินการด้าน e-Learning”

15 ก.พ. 2554

สำนักงานการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดเสวนา”การริเริ่มและดำเนินการด้าน e-Learning” เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการด้าน e-Learning โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุพรรณี สมบุญธรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการจัดการศึกษาออนไลน์ และรักษาการผู้ำอำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ประธานกรรมการนโยบายไอซีที มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดการเสวนา ณ ห้อง Convention Hall อาคาร 11 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน