ม.ศรีปทุม จัดพิธีไหว้ครูแห่งแผ่นดิน “ภูมินทร์ภูมิพล” ว.การท่องเที่ยวและการบริการ ชนะเลิศประกวดพานไหว้ครู ประจำปี 59

8 ก.ย. 2559

                สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีไหว้ครูแห่งแผ่นดิน “เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

*** สำหรับในครั้งนี้ ประธานในพิธียังได้ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครูแก่นักศึกษาประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แก่

ชนะเลิศ                     ได้แก่     วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

รองชนะเลิศอันดับ 1       ได้แก่     คณะศิลปศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2       ได้แก่     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

*** ในโอกาสนี้คณะกรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป ดังนี้

- ศิษย์เก่าดีเด่น  จำนวน  5  คน  ได้แก่

ดร.พิสัณห์  นุ่นเกลี้ยง                             คณะศิลปศาสตร์

ประธานกรรมการ BSQM Group และประธานคณะกรรมการบริหาร Harvard Asia consulting

นายศักดิ์ณรงค์  เดชระพีพงษ์                  คณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไพศาสตร์ จำกัด

พันตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์  เสมอเหมือน      คณะนิติศาสตร์

อัยการจังหวัด  สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลพบุรี

นายศุภกิจ  ธาราวิวัฒน์                             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เจ้าของ ผู้ถือหุ้นใหญ่  โรงแรมธาราบุรีรีสอร์ทและ โรงแรมเดอะธาราเด็คคอร์

นางสาวอทิรา  โสตโยม                            คณะบัญชี

นักบัญชีชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิเคราะห์และประมวลบัญชีแผ่นดิน สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ        กระทรวงการคลัง

- ศิษย์เก่าดีเด่น ดาวรุ่ง จำนวน 7 คน ได้แก่

นายวิชญ์ชาญ หวานชิต                 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาปนิกอิสระ เจ้าของผลงานรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ รางวัลชนะเลิศ ARCASIA Student’s Architectural Design Competition 2010 และ CP Green Park  พ.ศ. 2557 ซึ่งบริษัท CP ALL เพื่อนำผลงานไปก่อสร้างจริง

นายปฐมพงศ์  หลวงพันธ์              คณะนิเทศศาสตร์

ART DIRECTOR IPG ADVERTISING (THAILAND) LIMITED ; MULLEN/LOWE

นางสาวนงนภัส  ใจจร                คณะบัญชี

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

นายจัตุพร   รักไทยเจริญชีพ          คณะดิจิทัลมีเดีย

Managing Director & Chief of Technology Officer MAD Virtual Reality Studio

นางกาญจนา กันน้ำอ่าง  ซาลัง     วิทยาลัยนานาชาติ

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Phuket Synergy, Bristol Charter Phuket และ Nim and Noi Work Shop

นายคมสัน   ธรรมาลัยวิโรจน์        คณะนิติศาสตร์

อัยการผู้ช่วย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 1

นายธนาคม  พันธุ์จำปา                 คณะบริหารธุรกิจ

เจ้าของธุรกิจค้าส่งขนาดย่อม บริษัท สุขสะหวันซีฟู้ด จำกัด (เวียงจันทน์  สปป.ลาว)