นศ. ม.ศรีปทุม คว้าทุนการศึกษา “โมเดอร์นฟอร์ม”

7 ก.ย. 2559

สำนักงานทุนการศึกษา นำ นายวงศธร  สุขัคคานนท์ นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และ น.ส.อรจิรา งามขำ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับ “ทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์ม”โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโมเดอร์นฟอร์ม จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 15 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ บริษัทโมเดอร์นฟอร์ม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา