ปิดอบรมผู้บริหารงานอุดมศึกษา

14 ก.พ. 2554

รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิตและนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการโครงการอบรมผู้บริหารงานอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) รุ่นที่ 3 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และดำเนินโครงการโดยศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน