รางวัลตกแต่งร้านค้า

14 ก.พ. 2554

ดร.กมล ชัยวัฒน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม แสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกอบด้วย นางสาวนพรัตน์ สงวนบุญ นายวริษฐ์ รสิเจริญวงศ์ นางสาวสมฤดี หล้าแดง และนางสาวประทุมพร บุญคง ได้รับรางวัลตกแต่งร้านค้ายอดเยี่ยม ระดับสาขา โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 30 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน