แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เชิงบูรณาการ (WIL) :

2 ก.ย. 2559

ม.ศรีปทุม ในฐานะประธานกลุ่มย่อยที่1 ของสถานศึกษาสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี นำกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ ณ ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 ม.ศรีปทุม บางเขน