ม.ศรีปทุม ก้าวหน้า พัฒนาไม่หยุดยั้ง ปรับแผนรับ ประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ 20 ปี

2 ก.ย. 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ศรีปทุมก้าวหน้าเพราะอาจารย์ก้าวไกล” ให้กับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศไทย Thailand 4.0 และแบบแผนตามยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยนำมาผนวกกับแผนการพัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตรของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่นักศึกษาและส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้ก้าวออกไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต ณ ห้องปัทมา อาคาร ดร. สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา