ผู้นำนักศึกษา SPU รวมพลังนิสิตเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เอาชนะยาเสพติด

30 ส.ค. 2559

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีอาจารย์อาทิตย์ เสาธงใหญ่ อาจารย์เฉลิมชัย สินธุอารีย์ อาจารย์ทิพย์สุดา วดีศิริศักดิ์ และคุณธิดาพร ไม้หอม ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน นำผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “ค่ายทักษะชีวิตพลังนิสิตนักศึกษา เอาชนะยาเสพติด” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “บริบทของสถานศึกษากับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ตามโครงการของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2559 ณ. คาวิลิคาซารีสอร์ท จังหวัดอยุธยา