SPU ภาคภูมิใจ ศิษย์เก่าศิลปศาสตร์ ติด 1 ใน 36 คนทั่วโลก คว้าทุน รัฐบาลจีน ศึกษาต่อ ป.โท

30 ส.ค. 2559

นางสาวสุภาวดี  ชากระโทก ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรม (ภาษาจีน) เข้าพบ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อรับโอวาทก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีนและวรรณกรรมจีน ซึ่งเป็น 1 ใน 36 คนจากทั่วโลกที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนจากโครงการ China Scholarship Council (CSC) มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว โดยรัฐบาลจีนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมและประเทศไทยต่อไปในอนาคต