ศูนย์สุขภาวะ SPU ป้องกันนักศึกษารู้เท่าทัน : เพื่อนใกล้ตัวที่ปรารถนาจะฆ่าคุณ :

25 ส.ค. 2559

ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา นำผู้แทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “เพื่อนใกล้ตัวที่ปรารถนาจะฆ่าคุณ” เพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา เป็นการอัพเดตข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ ในการลดปัจจัยเสี่ยงรู้เท่าทันต่อความอันตรายทั้ง โรคติดต่อ, การดื่มแอลกอฮอล์, การสูบบุหรี่ และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งมี นพ.สุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้เกียรติมาเป็นวิทยกรบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา