SPU แสดง “มุทิตาจิต” อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ 59

24 ส.ค. 2559

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแสดง “มุทิตาจิต” แก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ของโรงเรียนบางบัว (ตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) โดยมีอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวอรรัมภา โพธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัว และ นางสาวเบญจมาศ มูลสาร ครูผู้ชำนาญพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร