ผู้นำ นศ. SPU จัดพิธีลงนาม “ปฎิญญาดูแลน้องใหม่ 59” เรียบร้อย ปลอดภัย สร้างสรรค์

20 ส.ค. 2559

นายอานันท์ แสนสุนนท์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะนายกสโมสรนักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “ปฎิญญาดูแลน้องใหม่ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อร่วมกันหาแนวทางที่ดีที่จะนำไปสู่การรับน้องและประชุมเชียร์ของนักศึกษาทั้ง 9 คณะและอีก 3 วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีลงนามปฏิญญาพร้อมทั้งให้โอวาทตามหลักแนวคิดการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้นำนักศึกษาต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

>>> สำหรับพิธีการลงนามความร่วมมือ “ปฎิญญาดูแลน้องใหม่ประชุมเชียร์” ประจำปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้ นอกจานี้ยังได้รับความร่วมกับ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพัฒนานักศึกษาจากทั้ง 9 คณะ และอีก 3 วิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้อีกด้วย