ม.ศรีปทุม จัดการประชุมบุคลากร ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2558

18 ส.ค. 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อมอบนโยบายและเตรียมความพร้อมในการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงานและกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ ในวันอังคารที่ 16  สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.(บางเขน)

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ โดย ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เรื่อง “NEW APPROACH TO PROFESSIONAL TEACHER” และการบรรยายพิเศษ เรื่อง“การยกระดับ SPU Service” โดย ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 3 คน  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 23 คน เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 15 คน รวม 41 คน  การแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ จำนวน  2 คน ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 9 คน รวม 11 คน  พิธีมอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์ ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่ส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าประกวดและได้รับรางวัลในระดับเครือข่ายสหกิจศึกษาของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  และพิธีอำลาคณาจารย์ที่เกษียณอายุงาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อมอบนโยบายและเตรียมความพร้อมในการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 41 คน ได้แก่

ตติยดิเรกคุณาภรณ์

1. นายโสภิต  ภาโนมัย

2. นางเจียมจิต  สุวรรณน้อย

3. นางเปรมจิต  เสาวคนธ์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

1. นายเกียรติศักดิ์  สกุลพันธ์

2. นายคมวุธ  วิศวไพศาล

3. นายจรรยา  ผลประเสริฐ

4. นายธ.ธง  พวงสุวรรณ

5. นายธนัญกรณ์  รักษาคำ

6. นายประภัสสร  คำสวัสดิ์

7. นายวนายุทธ์ แสนเงิน

8. นายวรพจน์ พันธุ์คง

9. นายสรพล  บูรณกูล

10. นายสรุชัย  ทองแก้ว

11. นายอภิชัย  ตระหง่านศรี

12. นางขวัญเดือน  ชื่นใจ

13. นางจีระวรรณ  วิสายอน

14. นางพรอำไพ  สมิตานนท์

15. นาวสาวเพ็ญประภา  สุวรรณะ

16. นางสาวมาลิวรรณ  บุญพลอย

17. นางเยาวนารถ  พันธุ์เพ็ง

18. นางสาวรัตนติญา  ฤทธิโชติ

19. นางวรพรรณ  วงศ์พิศาล

20. นางวันเพ็ญ จารลี

21. นางสาววาณี  ฐาปนวงศ์ศานติ

22. นางสิรินธร  สินจินดาวงศ์

23. นางสาวอภิรดี  อำนรรฆมณี

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

1. นายณคุณ  ธรณีนิติญาน

2. นายมูฮัมมัด  ทรงชาติ

3. นายเศรษฐชัย  ชัยสนิท

4. นายสมพล  เข็มกำเนิด

5. นายอติเทพ  แจ้ดนาลาว

6. นายอนุพงศ์  อวิรุทธา

7. นางสาวชุติมา  สุวรรณรินทร์

8. นางสาวณัฐฐา  สววิบูลย์

9. นางสาวทัชชภร  มหาแถลง

10. นางสาวนันทนา  อุตมเพทาย

11. นางสาวนับทอง  ทองใบ

12. นางนุชจรี  ศิริชัย

13. นางสาวบรินดา ศัลยวุฒิ

14. นางสาววรากร  ใช้เทียมวงส์

15. นางสาวสุทธิดา  นาคเจริญ

แสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 11 คน  ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา  รอดสมบุญ

2. รองศาสตราจารย์ เอกธิดา  เสริมทอง

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิเวศ  จิระวิชิตชัย

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพร  สูงสว่าง

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยวิช  วิเชียรพันธ์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นปินัทธ์  สัทธรรมนุวงศ์

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณี  งามขจรกุลกิจ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพล  จันทร

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดุลย์  พัฒนภักดี

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช  ดวงคำสวัสดิ์

มอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าประกวดและได้รับรางวัลในระดับเครือข่ายสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จำนวน 5 คน ได้แก่

1. ดร.เด่นชัย  วรเดชจำเริญ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพล  พรหมมาพันธุ์

3. อาจารย์มาลิวรรณ  บุญพลอย

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นับทอง  ทองใบ

5. อาจารย์วิชัย  โยธาวงศ์