ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

17 ส.ค. 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)  วันเสาร์ที่ 20  สิงหาคม 2559 เวลา 08.30  น.  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.

คณะบริหารธุรกิจ
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ ด้านหน้าเวที ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี อาคาร 5)
09.30 –10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5
10.00 – 11.50 น. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5
13.00 –15.00 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 9 ห้อง 912 , 913, 908 และ 909

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว  ณ ด้านหน้าเวที ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)
09.30 – 10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5
10.00 – 11.50 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5 
13.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9) ห้อง 1005 ชั้น 10

คณะบัญชี 
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ  อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)  ชั้น 1 ฝั่งเครื่องแสกนนิ้ว
09.30 – 10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5 
10.00 – 11.50 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5
13.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9) ห้อง 1003  ชั้น 10

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว  ณ อาคาร 1 ชั้น L ฝั่งห้อง ทะเบียน
09.30 – 10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5
10.00 – 11.50 น.  พิธี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5
13.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9) ชั้น 9 ห้อง 903

คณะวิศวกรรมศาสตร์   
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคารอเนกประสงค์
09.30 – 10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5
10.00 – 11.50 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5
13.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคารเอนกประสงค์  

คณะนิเทศศาสตร์
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ บริเวณด้านหน้า อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9)
09.30 – 10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5
10.00 – 11.50 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5
13.00 – 15.00 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ห้อง  Theater ชั้น 3  

คณะดิจิทัลมีเดีย 
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ หน้าอาคาร 11
09.30 – 10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5
10.00 – 11.50 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5 
13.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ  Briefing  Room อาคาร 11 ชั้น 3

คณะนิติศาสตร์ 
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ชั้น 6 หน้าลิพท์
09.30 – 10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5
10.00 – 11.50 น.  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5
13.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ห้อง เลาจน์  ชั้น 7

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) หน้าบันไดทางขึ้น ร้านกาแฟ            
09.30 – 10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5
10.00 – 11.50 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5
13.00 – 15.00 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) ชั้น 2 ห้องเพลย์กราวน์

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ฝั่งหน้า ห้องประชุม 200
09.30 – 10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5
10.00 – 11.50 น.   พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5
13.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน C

คณะศิลปศาสตร์ 
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร 1 ชั้น  1 ห้องวิชาการ
09.30 – 10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5
10.00 – 11.50 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5 
13.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ  อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 14  ห้อง auditorium #1   

วิทยาลัยนานาชาติ 
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 ฝั่งห้องคอลโทรล
09.30 – 10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5
10.00 – 11.50 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5
13.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ   ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 8 ห้องเลาจน์

วิทยาลัยการบินและคมนาคม
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้องประชุม 200
09.30 – 10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5
10.00 – 11.50 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5 
13.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ   ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องประชุม 200

หมายเหตุ :  นักศึกษาสามารถเข้าดูรายละเอียดรูปภาพอาคารเรียน ได้ที่  www.spu.ac.th/campus-life/map/map-bangkane
การแต่งกาย  :  นักศึกษาภาคปกติ แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ 
                     นักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบหรือแต่งกายชุดที่สุภาพ