วิจัยสถาบัน

11 ก.พ. 2554

      รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบของที่ระลึกแก่อาจารย์เสถียร คามีศักดิ์ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 9 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสที่เป็นวิทยากรบรรยายให้การอบรมแก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง “การวิจัยสถาบัน : การจับงานประจำมาเป็นวิจัยสถาบัน” ณ ห้อง 1 -404 อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน