IT DAY 2016

29 ก.ค. 2559

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรม IT DAY2016 ครบรอบ 23 ปีวันก่อตั้งคณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งวัน IT DAY ได้จัดกิจกรรมมากมาย เริ่มจากการทำบุญเลี้ยงพระ การเสวนาวิชาการทิศทางและความต้องการของตลาดงานไอทีของประเทศไทย อีกทั้งยังมีการออกบูทกิจกรรมของนักศึกษา ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม