ว.การท่องเที่ยวฯ ปั้น ลูก ม.ศรีปทุม ฝึก “เดินเรือสากล” ด้วยมืออาชีพ

26 ก.ค. 2559

— ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ โรงเรียนเดินเรือสากล ซึ่งมีผู้แทนจากทั้งสองฝ่ายลงนามในครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ พลเรือเอก วีระยุทธ อุตตะโมท ผู้บริหาร บริษัท โรงเรียนเดินเรือสากล จำกัด ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา

>>> ซึ่งวัตถุประสงค์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เพื่อทำความร่วมมือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (เรือสำราญ) และในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีมาตรฐาน ในการเข้าฝึกปฏิบัติงานกับสถานที่จริงเกี่ยวกับการธุรกิจท่องเที่ยวแบบครบวงจร ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นการตอบสนองให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานภาคธุรกิจการบริการในอนาคตอย่างมีคุณภาพต่อไป

>>> โดยมีสักขีพยานร่วมลงนาม ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ คุณชาญวิทย์ สุขรังสรรค์ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ บริษัท โรงเรียนเดินเรือสากล จำกัด