IT SPU ผนึกกำลัง SIPA ปั้นหลักสูตร IoT Internet of Things ตอบกระแสความต้องการสู่สาธารณะชน เหนือจรดใต้ : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

21 ก.ค. 2559

>>> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ SIPA สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดทำหลักสูตรและดำเนินการอบรมเรื่อง Internet of Things เป็นโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากร)

>>> ซึ่ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดอบรมขึ้นทั้งหมด 2 รุ่น โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจากหลายภาคส่วนด้วยกันเช่น องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ และสถานศึกษา

— รุ่นที่ 1 จัดอบรมเมื่อ วันที่ 6-11 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

— รุ่นที่ 2 จัดอบรมเมื่อ วันที่ 5-10 กรกฏาคม 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

>>> โดยโครงสร้างหลักสูตร “IoT: Internet of Things” เป็นหลักสูตรของการอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อหาของหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมในส่วนของภาคทฤษฏีและเน้นเชิงปฏิบัติ ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ของ IoT : Internet of Things เช่น Operating System, Network Protocol, Database ที่มีอยู่บน Platform ของ IoT อีกทั้งยังเสริมสร้างทักษะการพัฒนาทางด้าน Hardware Component ทั้ง Digital และ Analog Input/output ให้มีลักษณะการทำงานในรูปแบบของบูรณาการที่สอดคล้องทางด้านเทคโนโลยี Could Computing และ Data Analytics รวมไปถึงการส่งเสริมองค์ความรู้อย่างครบถ้วน เพื่อสามารถนำไปใช้ในการออกแบบระบบ internet of Things ได้ ซึ่งผลที่ได้จากการจัดอบรมในครั้งนี้ คือ เกิดผลงานต้นแบบทางด้าน IoT ที่น่าสนใจหลายหัวข้อด้วยกัน