รำลึก 100 ปี ชาตกาล ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม

15 ก.ค. 2559

ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานวางพวงมาลาในพิธีกตัญญูกตเวทิตาคุณ “วันรำลึก 100 ปี ชาตกาล ดร.สุข พุคยาภรณ์ : ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม” ประจำปี 2559 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม, ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี และคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และหน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน เข้าร่วมรำลึกแสดงมุทิตาจิตถึงผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมอย่างคับคั่ง ณ ลานกิจกรรม อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

>>> โดยภายในงานยังได้จัดนิทรรศการร้อยเรียงเรื่องราวเพื่อ รำลึก 100 ปี ชาตกาล ดร.สุข พุคยาภรณ์ : ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาถึงประวัติ การดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายและได้ศึกษาแนวทางการทำงานที่มีคุณูปการด้านการศึกษาไทยอย่างมากมาย

>>> สำหรับรายนามผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ ในพิธีกตัญญูกตเวทิตาคุณ “วันรำลึก 100 ปี ชาตกาล ดร.สุข พุคยาภรณ์ : ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม” ประจำปี 2559  มีดังนี้

 

1.)รางวัล ประเภทผู้บริหารดีเด่น จำนวน 1 คน ได้แก่

ชื่อ/สกุล

คณะ

ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตชลบุรี
2.)รางวัล ประเภทอาจารย์ประจำที่มีการสอนดีเด่น จำนวน 1 คน ได้แก่

ชื่อ/สกุล

สังกัด

อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ อาจารย์ประจำคณะบัญชี
3.)รางวัลประเภท เจ้าหน้าที่ดีเด่น จำนวน 1 คน ได้แก่
นางสาวยุพิน อิ่มอาหาร เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด