คณะศิลปศาสตร์จัด Seminar on Negotiation เทคนิคการเจรจาต่อรอง

8 ก.พ. 2554

        คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัด Seminar on Negotiation เทคนิคการเจรจาต่อรอง แก่นักศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ (ENG 431) ในหัวข้อเรื่อง Dealing with Difficult Problems and People โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Clyde Fowle จากสำนักพิมพ์ MacMillan เป็นวิทยากร เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเจรจาต่อรองทั้งในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพในอนาคต ส่งเสริมให้มีความเชี่ยวชาญมั่นใจในการเจรจาต่อรอง สามารถคิดและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน