เยี่ยมชมระบบงานสหกิจศึกษา :

8 ก.ค. 2559

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและขอบคุณ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบงานสหกิจศึกษา ของศูนย์สหกิจศึษาและพัฒนาอาชีพ ณ ห้อง 12A-02 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม