อธิการบดี ให้โอวาท นศ. SPU แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปท.ญี่ปุ่น

30 มิ.ย. 2559

>>> ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ให้โอวาทและคำแนะนำแก่ น.ส.พัณณิตา บุญเทศ และ น.ส.พรไพรินทร์ สุพรหม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะเดินทางเข้าร่วมในโครงการ “แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Japanese Language and Culture Program 2016” ณ มหาวิทยาลัย Nara Gakuen ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 กรกฏาคม 2559 ถึง 10 สิงหาคม 2559 ซึ่งมี อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดี ฝ่ายการต่างประเทศ, ดร.วราภรณ์ ไทยมา ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยาสุมาสา โมริ หัวหน้าสาขาวิชาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ตามโครงการของ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องบุษกร อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา