ทัศนคติการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยยุคใหม่

28 มิ.ย. 2559

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทัศนคติการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยยุคใหม่และจรรยาบรรณอาจารย์” โดยได้รับเกีบรติจากอาจารย์กิตติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชา แดงจำรูญ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากรในครั้งนี้  ณ ห้องปัทมา ชั้น 4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม