มุฑิตาจิต ว.การท่องเที่ยว ปัจฉิมนิเทศ บัณฑิต SPU คิดดี ทำดี สู่ความสำเร็จให้ได้งาน

25 มิ.ย. 2559

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานภายในงาน “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา” พร้อมทั้งให้โอวาทและบรรยายพิเศษให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในหัวข้อ “คิดดี ทำดี สังคมดี” เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ แนวทางการดำเนินชีวิต การสมัครงาน การทำงานในสายวิชาชีพให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งบัณฑิตได้ทราบแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง รู้เป้าหมายและสามารถวางแผนการดำเนินชีวิต อีกทั้งนักศึกษาได้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจและภาคภูมิใจก่อนสำเร็จการศึกษาจากคณะอาจารย์ ณ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

>>> นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้คุณทรงวุฒิมาบรรยายพิเศษให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในงานครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณอนุชิตชิณณกัณต์ บัวเผื่อน บรรยายในหัวข้อ “มุฑิตาจิตครูบาอาจารย์” คุณเตชธร อายะนันทน์ Fitness Motivator บริษัท GymMates บรรยายในหัวข้อ “ทางลัดสู่ความสำเร็จ” และ คุณชัยวัฒน์ เอมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการกลุ่มงานบริหารอาคาร บริษัท ซีพี แลนด์ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ “ว่าที่บัณฑิตใหม่ เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน”