SPU แนะเทคนิค การผลิตผลงานทางวิชาการ โดย “ศ.ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์”

24 มิ.ย. 2559

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรม เรื่อง”การผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ” สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. ชัยยงค์  พรหมวงศ์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับ คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม