ว.การท่องเที่ยวฯ SPU สานฝัน นศ. บินสู่ธุรกิจคู่ “น่านฟ้า” อย่างมืออาชีพ

21 มิ.ย. 2559

พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ในฐานะประธานที่ปรึกษา บริษัท น่านฟ้า แอร์ เซอร์วิส จำกัด ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัท น่านฟ้า แอร์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีผู้แทนจากทั้งสองฝ่ายลงนามในครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ คุณคมกฤช จูตะกานนท์ ประธานบริหาร บริษัท น่านฟ้า แอร์ เซอร์วิส จำกัด ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

>>> ซึ่งวัตถุประสงค์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เพื่อทำความร่วมมือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการอุตสาหกรรมการบิน และในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีมาตรฐาน ในการเข้าฝึกปฏิบัติงานกับสถานที่จริงเกี่ยวกับสายการบินและฝ่ายธุรกิจท่องเที่ยวแบบครบวงจร ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นการตอบสนองให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานภาคธุรกิจการบินและธุรกิจการท่องเที่ยวในอนาคตอย่างมีคุณภาพต่อไป

>>> โดยมีสักขีพยานร่วมลงนาม ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ คุณเดือนเด่น วิบูลย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท น่านฟ้า แอร์ เซอร์วิส จำกัด