เคล็ดลับการ Speed Up แบบ LPN

10 มิ.ย. 2559

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ เสวนา ในหัวข้อ “เคล็ดลับ การ Speed Up งานก่อสร้าง แบบเจ้าของ LPN” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ ผู้บริหารของ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด และ บริษัท พรสันติ จำกัด ซึ่งได้เผยแนวทาง วิธีคิด และเทคนิคในการบริหารงานจนประสบความสำเร็จของคอนโดLPN   ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน