SPU รักกรุงเทพ รักษ์สิ่งแวดล้อม

7 มิ.ย. 2559

อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา เป็นผู้แทน ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทีร่วมเป็น 1 ใน 57 องค์กรภาครัฐบาลและภาคเอกชน ลงนามในพิธีประกาศปฎิญญาข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ “รักกรุงเทพ รักษ์สิ่งแวดล้อม The Bangkok Chapter of the Eco-Capitals Forum” ระหว่าง กรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชฑูตประจำประเทศไทย ทั้ง 14 ประเทศ เพื่อร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดไป โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม ซึ่งภายในงานได้ร่วมกันปลูกต้นไม้แห่งความร่วมมือ (พันธุ์ราชพฤกษ์) ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา