ม.ศรีปทุม ไว้อาลัยแด่ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ บุรุษผู้สร้างคุณความดีคุณูปการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติ

3 มิ.ย. 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ขอแสดงความอาลัยแด่ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ฟรีสแลนด์ คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานสภาสถาบันและประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบด้วยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 สิริอายุ 73 ปี

นายโฆสิต สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรชนบท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2545

นายโฆสิต เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์กว้างขวาง เป็นนักบริหารเศรษฐกิจและเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้มีความคิดในเชิงการวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายและการวางแผน เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความโดดเด่นในเชิงการแสดงวิสัยทัศน์และการชี้นำการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจธุรกิจ

ตลอดชีวิตการทำงาน ได้ทุ่มเทกำลังกายและใจการทำงานในตำแหน่งสำคัญที่ท่านดำรงตำแหน่ง โดยในด้านการเมือง เคยดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ด้านการปฏิบัติงานในองค์กรการระหว่างประเทศ ได้รับแต่งตั้งในการทำงานระดับนานาชาติในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ประจำธนาคารโลก ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี และเป็นผู้แทนไทยในคณะมนตรีทั่วไปของศูนย์พัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิค

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งการทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ผลักดันโครงการเกษตรก้าวหน้า เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตการเกษตร การริเริ่มโครงการสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในหลายโครงการ

อีกทั้ง ด้านวิชาการ นายโฆษิต ยังได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายผู้สอนพิเศษและเป็นองค์ปาฐกในมหาวิทยาลัยของภาครัฐและภาคเอกชนหลายสถาบันมีผลงานการเขียนบทความตำราและงานวิจัยได้รับการจัดตีพมพ์เผยแพร่หลายสิบเรื่อง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตระหนักและระลึกถึงคุณความดีคุณูปการที่นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ เป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยแก่บุรุษผู้ซึ่งได้สร้างคุณประโยชน์คุณูปการในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่สังคมและประเทศชาติ และขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกสากลโลก นำดวงวิญญาณของท่านสู่สุขคติ…#