SPU ประกวดมารยาทไทย อุดมศึกษา ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

2 มิ.ย. 2559

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการประกวด “มารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมี อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเป็นปลูกฝังมารยาทที่ดีให้นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาและเยาวชนมีความรักและความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย และเพื่อฉลองครบรอบการก่อตั้ง 46 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ได้ถือโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย ณ เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

>>> การแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ตัดสินทรงวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ธนัญฐ์อร ศรีสิทธิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม, อาจารย์มานพ อิศรเดช ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรมศิลปากร และ อาจารย์ธานิต อัศวะไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีเกณฑ์การตัดสินในท่าการประกวด จำนวน 6 ท่า ดังนี้

1.)    ท่า กราบเบญจางค์ประดิษฐ์และกราบผู้ใหญ่          20 คะแนน

2.)    ท่า การถวายความเคารพแบบโบราณราชประเพณี   20 คะแนน

3.)    ท่า ไหว้ 3 ระดับ                                                  20 คะแนน

4.)    ท่า การประเคนสิ่งของแด่พระภิกษุและท่าการรับสิ่งของจากพระภิกษุ            10 คะแนน

5.)    ท่า รับของจากผู้ใหญ่                                           10 คะแนน

6.)    ท่า ส่งของให้ผู้ใหญ่                                            10 คะแนน