ผู้นำ นศ. SPU ปฏิวัติ “การรับน้อง” ตามรอยเท้าพ่อ น้อมนำตามแนวพระราชดำริ

27 พ.ค. 2559

>>> ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการ “ค่ายผู้นำ เรียนรู้ ฝึกทำ : ตามรอยเท้าพ่อ” ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับผู้นำนักศึกษาที่เป็นตัวแทนคณะทั้ง 10 คณะภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 100 คน เพื่อร่วมทำกิจกรรมในการวางแผนและหาวิธีเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของ “การรับน้อง” ขึ้นมาใหม่ เพื่อขจัดและลดปัญหาความรุนแรงของการรับน้อง โดยยึดหลักการเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อและน้อมนำเอาแบบอย่างโครงการตามแนวพระราชดำริ ตามหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้กับการรับน้องในเชิงสร้างสรรค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานการจัดงานและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

>>> โดยกิจกรรม“ค่ายผู้นำ เรียนรู้ ฝึกทำ : ตามรอยเท้าพ่อ” ผู้นำนักศึกษาที่เป็นตัวแทนคณะทั้ง 10 คณะภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริของแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 200 ต้น และร่วมกันปล่อยปลากะพงขาว จำนวน 200 ตัว