ร่วมยินดี นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดี เครือข่ายวิจัยประชาชี่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

27 พ.ค. 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เด่นชัย  วรเดชจำเริญ  อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร นักวิจัยรุ่นใหม่  ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสมาชิก 16 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ