คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหลักสูตร Security : ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย

25 พ.ค. 2559

 

 

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากรไอทีด้าน Security, Business Analyst, System Analyst,  Cloud computing, Internet of Thing เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ พัฒนาทักษะ และยกระดับความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรด้านไอที ให้เกิดความชำนาญรวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคง ให้กับการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย  โดยการจัดอบรมครั้งที่ 1 ได้แก่หลักสูตร Security : ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น  อาคาร11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.